LSI, Utrecht Science Park, Gebruik van breedplaatvloeren / Use of voided biaxial slabs

Bij de bouw van de LSI op het Utrecht Science Park zijn zogeheten breedplaatvloeren gebruikt. Er is géén instortingsgevaar, blijkt uit onderzoek. Wel wordt aanvullend onderzoek gedaan.  Gebruikers en huurders zijn geïnformeerd.
De vloerconstructie van de LSI komt sterk overeen met de constructie die gebruikt is bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven en veel andere recent opgeleverde gebouwen in Nederland, die nu onderzocht worden vanwege mogelijke instabiliteit. De branche en het Ministerie van BZK hebben gebouweigenaren geadviseerd de constructies van gebouwen die na 1999 in gebruik zijn genomen te onderzoeken. Uit veiligheidsonderzoek door de Universiteit Utrecht naar haar gebouwen blijkt dat in de LSI breedplaatvloeren met gewichtsbesparing zijn toegepast. De universiteit heeft direct een onafhankelijke constructeur ingeschakeld om nader bouwkundig onderzoek te doen. De constructeur heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van acute veiligheidsrisico’s bij normaal gebruik. Wel is vervolgonderzoek nodig om te beoordelen of het gebouw aan alle veiligheidsnormen voldoet en versterkende maatregelen nodig zijn. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden binnenkort verwacht.
In the construction of the LSI at Utrecht Science Park, so-called voided biaxial slabs were used. There is no risk of collapse, according to research. However, additional research is being done. Users and tenants are informed.
The floor construction of the LSI corresponds strongly to the construction used at the collapsed parking garage in Eindhoven and many other recently completed buildings in the Netherlands, which are now being investigated due to potential instability. The industry and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations recommended building owners to investigate the construction of buildings taken into use after 1999. Safety investigation by Utrecht University to its buildings shows that for the LSI weight-saving slabs were used. The university has directly assigned an independent constructor to conduct further research. The constructor has concluded that there is no acute safety hazard in normal use. However, further investigation is necessary to assess whether the building meets all safety standards and if reinforcement measures are required. The results of this follow-up survey are expected soon.